zpět

   
       

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

   
             

Jihočeská stavební spol. s r.o. České Budějovice

Volná příloha Příručky IMS


Strategická vize

Politika IMS pro roky 2009 a 2010

Cíle IMS na rok 2009Originál tohoto dokumentu je řízeným dokumentem integrovaného systému managementu (IMS) firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. České Budějovice a je uložen v sekretariátu firmy.
Neřízené dokumenty jsou určeny pro informaci zákazníků firmy.

V Českých Budějovicích leden 2009


Strategická vize firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. České Budějovice

V roce 2007 byla pro zlepšení zajištění služeb zákazníků a zejména rozšíření činnosti firmy pro zákazníky založena tato nová firma – Jihočeská stavební spol. s r. o., České Budějovice a jejím sídlem byla zvolena jihočeská metropole – České Budějovice, sídlo kraje a ústředí regionu Jižní Čechy. Tento úkon zvýšil image firmy. Přínos se očekával ve větší důvěryhodnosti firmy pro zákazníky a zvýšení jejich počtu, což se potvrdilo.

Nejedná se o novou firmu bez zkušeností založenou v roce 2007 jako spol. s.r.o. Pracovní kolektiv má bohaté zkušenosti z různých stavebních organizací již z minulosti a je personálním a výkonným pokračovatelem firmy Filip Kolář, zemní práce pomocí mechanizace, působící ve stavebnictví od roku 1997. Firma se zabývá převážně touto činností, ale i dalšími souvisejícími činnostmi dle Výpisu z obchodního rejstříku.

Pro následující období čeká firmu mnoho nelehkých úkolů, které je třeba bezezbytku splnit a tím zajistit i spokojenost zákazníků, která úzce souvisí se spokojeností zaměstnanců firmy a obyvatel regionu.

Základní strategickým záměrem je upevnit stávající pozice u zákazníků profesionálním přístupem a odbornou znalostí problematiky jak pověst spolehlivého dodavatele staveb, tak pověst inženýrské firmy se schopností vykonávat i funkci vyššího dodavatele.

V současné době dokončila firma dobudování nového sídla firmy v Českých Budějovicích a pracuje na zakázkách dle svého plánu činnosti v jihočeském regionu.

Profesionálním přístupem a správnou cenovou politikou se firma chce zařadit mezi významné firmy v regionu.

V Českých Budějovicích leden 2009


Politika IMS
Jihočeská stavební spol. s r. o., České Budějovice


Základním strategickým záměrem majitelů firmy je upevnit u zákazníků své pozice a pověst spolehlivého dodavatele staveb, změn staveb a souvisejících inženýrských a doda-vatelských služeb pro realizaci, údržbu a odstraňování staveb. Tento záměr bude dosažen prostřednictvím

• kvality a kompletnosti dodávek staveb, výrobků a služeb docílené pomocí IMS (vč. ekologických přístupů a hospodaření s odpady), zavedeným pro související činnosti při přebírání produktů od výrobců, při skladování, při kompletaci, při transportu, při realizaci staveb a předávání produktů firmy zákazníkům,

• zvyšováním efektivnosti zavedeného systému managementu jakosti/EMS při skladování stavebních výrobků s cílem zachovat kvalitu produktů při všech manipulacích od ukončení výroby až do předání zákazníkovi,

• zjišťováním potřeb, očekávání a spokojenosti zákazníků a jejich plněním, zjišťováním a péčí o spokojenost zainteresovaných stran, hodnocením a zlepšováním kvality produkce, hodnocením způsobilosti výrobců a pečlivým výběrem výrobců a dodavatelů,

• pěstováním partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli,

• pěstováním pracovní kultury ve firmě a k okolnímu prostředí firmy pro dosažení stálých a dobrých ekonomických výsledků firmy.

Prostředkem k dosažení strategických záměrů firmy je tato
Politika IMS:

1. Rozšiřovat a racionalizovat komplexní služby zákazníkům na základě jejich potřeb, očekávání a spokojenosti zjištěných průzkumem u zákazníků a trhu s cílem dosáhnout dlouhodobé spokojenosti a loajality zákazníků.

2. Zajišťovat neustálé zlepšování efektivnosti procesů a činností v systému managementu jakosti/EMS ve firmě důsledným a přesným dodržováním postupů stanovených v dokumentovaných postupech IMS všemi zaměstnanci a jejich vysokou odpovědností za kvalitu vlastní práce pro firmu a zákazníky s cílem zvyšovat jakost a snižovat náklady.

3. Vyhledávat a pěstovat spolupráci s vybranými dodavateli jejichž produkce je v souladu s potřebnou jakostí a ochranou životního prostředí (OŽP) výrobků a služeb a s obchodní strategií firmy a hodnotit jejich způsobilost.

4. Zvyšovat znalosti a dovednosti zaměstnanců, vytvářet potřebné pracovní a organizační podmínky a rozvíjet motivaci zaměstnanců k týmové práci uspokojující zaměstnance i zákazníky. Zajišťovat soulad s právními požadavky na OŽP.

5. Neustále zlepšovat systém managementu jakosti/EMS a rozšiřovat jeho procesy a činnosti o požadavky nové legislativy, technických přepisů a norem či technických podmínek požadovaných zákazníky při respektování požadavků na ochranu životního prostředí.

6. Při realizaci zakázek minimalizovat množství nebezpečných látek a zajistit bezpečné zneškodnění odpadů.

Vedení firmy se zavazuje tuto Politiku IMS podporovat
• upřesňováním ročních Cílů IMS firmy,
• vytvářením podmínek pro zaměstnance k plnění Cílů IMS,
• kontrolou a vyhodnocováním plnění Cílů IMS a v případě neplnění zajišťovat průběžně
   realizaci nápravných opatření,
• plánovat potřebné zdroje pro plnění Cílů IMS.

Od zaměstnanců firmy majitelé a vedení očekávají:

1. Vstřícné chování a jednání s dodavateli, zákazníky a mezi sebou navzájem.
2. Důsledné a přesné dodržování těch dokumentovaných postupů systému managementu
    jakosti/EMS firmy, které se týkají jejich působnosti ve firmě.
3. Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a průběžnou kontrolu kvality své práce.
4. Aktivní spolupráci s majiteli a vedením firmy pro zlepšování jakosti/EMS činností ve firmě,
    snižování nákladů a při vyhledávání podnětů ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy.
5. Plnění kodexu zaměstnance Jihočeská stavební spol. s r. o., České Budějovice,
    který zní:

• Je slušný a věrný zákonům.
• Dbá o bezpečnost, ekologičnost a kvalitu produktů firmy.
• Kvalitu a přístup k ochraně životního prostředí nikdy neobětuje ekonomickým zájmům, ví, že
   kvalita a ekologičnost produkce je zásadní podmínkou úspěchu.
• Konflikty zájmů řeší optimálním kompromisem zájmů firmy a zákazníka.
• Je poctivý v odbytových praktikách.
• Dbá o bezpečnost a zdraví na pracovišti.
• Dbá o správné vztahy se zákazníky a dodavateli.
• Reklamace vyřizuje objektivně, nepovažuje je za obtěžování, ale za důležitý zdroj informací o
   přáních a potřebách zákazníka.
• Všechny pracovní informace ihned předává na určená nebo potřebná místa, nikdy je nevyužívá
   pro osobní zájem.
• Dbá o ochranu životního prostředí.
• Vždy chce překvapit zákazníka větší kvalitou produkce firmy.
• Zná Politiku IMS a Cíle IMS a ví, která ustanovení se konkrétně týkají jeho osoby, jak je plní a
   bude plnit.


V Českých Budějovicích leden 2009
 


Cíle IMS
Jihočeská stavební spol. s r. o., České Budějovice


Firma Jihočeská stavební spol. s r.o., České Budějovice formulovala své strategické záměry a prostředky k jejich dosažení ve své Politice IMS. Politiku IMS pro rok 2008 rozvádí firma do těchto Cílů IMS:

K bodu 1 Politiky IMS
1.1 Zvýšit trend růstu objemu produkce minimálně: u stavebních zakázek o 8 %.
Odpovídá: ředitel
Termín: 31.12.2009


1.2 Dovybavit nové sídlo firmy tak, aby sloužilo komplexně pro styk a jednání se zákazníky na odpovídající úrovni firmy.
Odpovídá: ředitel
Termín: 31.12.2009


1.3 Průběžně hodnotit spokojenost a loajalitu zákazníků pomocí metod předepsaných pro proces 5.2 v ČSN EN ISO 9001/14001 v čl. 4.3 -Zaměření na zákazníka – v systému integrovaného managementu firmy a dle potřeby navrhnou nápravná opatření.
Odpovídá: Všichni vedoucí zaměstnanci firmy
Termín: 31.12.2009

K bodu 2 Politiky IMS
2.1 Stávající úroveň systému managementu jakosti zvýšit certifikováním firmy pro oblast ČSN EN ISO 9001/14001, vytvořením všech dokumentovaných postupů a jejich důsledným zavedením do pracovních činností všech zaměstnanců k dosažení úrovně potřebné pro získání certifikátu systému managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001.
Odpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci v souladu se stanovenými majiteli procesů Termín: duben 2008

K bodu 3 Politiky IMS
3.1 V rámci systému managementu jakosti/EMS zavést průběžné monitorování a hodnocení vybraných dodavatelů firmy i z hlediska EMS.
Odpovídá: ředitel
Termín: 31. 12. 2009

K bodu 4 Politiky IMS
4.1 Zavést průběžné školení zaměstnanců pro získání znalostí a dovedností nových a upravených pracovních procesů a činností, legislativy a technických předpisů, které budou předmětem certifikace IMS a znalostí, které budou podporovat plnění vyhlášeného Kodexu zaměstnance firmy vč. zajištění souladu s právními požadavky na OŽP.
Odpovídá: ředitel
Termín: duben 2009


K bodu 5 Politiky IMS
5.1. Sledovat vývoj požadavků uvedených v legislativě a v technických předpisech pro obor stavebnictví a průběžně je aplikovat do praxe firmy
Odpovídá: ředitel
Termín: průběžně

K bodu 6 Politiky IMS
6.1 Sledovat vývoj na zakázkách a připravit ekologičtější postup, aby dřeviny likvidované při realizaci zakázek nebyly spalovány na místě dle požadavku odběratele, ale byly dále využívány např. na palivové dřevo a lepší kusy na řezivo.

Odpovídá: ved. realizace staveb
Termín: 31. 12. 2009
V Českých Budějovicích, leden 2008

Filip Kolář, ředitel

 

             

(C) Copyright Jihočeská stavební spol. s r.o., všechna práva vyhrazena 2007